Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Обкладинка нотатки: Неозначений та означений артикль в англійській мові. Коли використовувати 'a', 'an' та 'the

Неозначений та означений артикль в англійській мові. Коли використовувати 'a', 'an' та 'the

Артиклі в англійській мові – це службові слова, які використовуються перед іменниками для уточнення їх значення. Існує два основні види артиклі: означний (definite) the і неозначений (indefinite) a/an
Неозначений артикль a/an вживається перед злічувальним іменником в однині для позначення належності до якого-небудь класу предметів з дієсловами to have, to see, to be та ін., із зворотом there is в іменній частині присудка, при наявності означення та без нього - There is a tree near our house. Can I have an apple? I have got a son and a daughter. I saw a beautiful flower. My father is a driver.
 • Перед іменниками, що починаються з приголосного, вживається артикль a, перед іменниками, що починаються з голосного, вживається an -a book, an umbrella, an old man.
 • В окличних реченнях після what - What a fine building. What a wonderful view!
 • У словосполученнях “прикметник + іменник”, якщо іменник вжито в однині - This is a funny puppy. I have a red cat.
 • У словосполученнях in a day, in a week, in a month, in a year у значенні “через”, once (twice/three times…) a day (week/month/year), this is a, there is a, that is a - You should take this mixture twice a day. See you in a week! This is a house.
 • У структурах “such a/an + прикметник + злічуваний іменник в однині”- It is such a sunny day.
Означений артикль the вживається зі злічуваними іменниками в однині, якщо вони згадуються не вперше - They have a car. The car is new:
 • Зі злічуваними іменниками у множині та з незлічуваними конкретними у множині - The books are on the shelf. The milk is in the fridge.
 • З порядковими числівниками - The first story was funny. My grandmother lives on the third floor.
 • З найвищим ступенем порівняння - This is the older man in our village. These seats are the most comfortable in the cinema.
 • З назвами музичних інструментів -He plays the violin, but he doesn't play the piano.
 • Зі словами country (side), seaside, cinema, theater, shop, market, beach, police - My husband will spend the holidays at the seaside.
 • З назвами частин світу the south, the east, the west, the north.
 • У словосполученнях in the morning, in the afternoon, in the evening (bu at night), in the middle, in the corner, to the right, to the left - He left his home early in the morning. There is a table in the middle of the room.
 • З назвами національностей та прізвищами у множині у значенні “родина” The Jacksons went to the country.The Swedish prefer fish to meat.
 • Назвами країн у множині та з тими, до складу яких входять слова State, Republic, Kingdom - the United States of America, the United Kingdom.
 • З іменниками, які називають унікальні речі - The sun is shining and the weather is fine.
 • Назвами титулів, якщо не називаються імена їх носиїв the President, the Queen.
 • З назвами річок (the Dnipro), морів (the Irish Sea), океанів (the Atlantic Ocean), пустель (the Sahara Desert), груп островів (the Bahamas), гірських масивів (the Carpathians).
 • З назвами кінотеатрів (the Odeon), театрів (the Globe), готелів (the Hilton Hotel), музеїв (the British Museum), газет (the Telegraph), паропланів (the Queen Mary).
Артиклі a/an не вживаються у таких випадках:
 • З кількісними числівниками - He has got a cat and two kittens.
 • Якщо перед іменником стоїть присвійний або вказівний займенник - That disc is new. These are his toy.
 • Якщо перед іменником стоїть іменник у присвійному відмінку або заперечна частина no - This is my mother`s hat. These is no park near our house.
 • З назвами видів спорту, речовин, кольорів - The dress is blue. Children like chocolate. They like to play football.
 • З назвами днів тижня та місяця - Her birthday is in December. Max has football training on Monday and Wednesday.
 • Зі словами breakfast, lunch, dinner, supper, school, home, work, bed - We have dinner at two o'clock. My parents come home in the evening.
 • З іменниками в множині - She bought many flowers.
 • З незлічуваними іменниками, які називають істот, предмети чи речовини як вид чи клас - Diary products are made of milk.
Артикль the не вживаються у таких випадках:
 • З іменами та прізвищами людей - Peter Davis is my classmate.
 • З назвами мов - She speaks French and Italian quite well.
 • З назвами країн (Ukraine, Greece), населеними пунктами (Berline, Kyiv), вулиць (Baker Street),  парків (Hyde Park).
 • Назвами титулів, які вживаються з іменами або прізвищами їх носіїв: Queen Elizabeth, King Henry VIII, President Kennedy.
 • З назвами озер (Lake Huron), одиночних островів (Sri Lanka), гірських вершин (Everest), континентів (Africa).
 • З назвами університетів (Cambridge University), шкіл (Cedar Grove School), палаців (Buckingham Palace), замків (Holyrood Castle), соборів (St Paul`s Cathedral), вокзалів (Paddington Station), аеропортів (Heathrow Airport).

🙌 Підтримати блог @mooncat

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: